HomeÚřední zprávyKomuniké VV

Komuniké VV

Jarní aktiv oddílů - prezentační slidy

Na žádost oddílů vkládáme ke stažení slidy, které byly prezentovány na jarním aktivu oddílů OFS.

Prezentace OFS Uh. Hradiště

Prezentace p. Lukáš - KFS Zlín

Komuniké č.12 VV OFS dne 11.2.2014

 1. Disciplinární komise OFS seznámila výkonný výbor OFS s návrhem úprav nového disciplinárního řádu, kterým se komise zabývala na své schůzi. DK u změn navržených fotbalovou asociací ČR nedoporučuje navýšení poplatku za projednávání přestupků ze současných 100,-Kč na 200,-Kč a nedoporučuje udělovat vedle trestu za 2 ŽK i peněžitou pokutu. DK bude naopak postihovat přísněji rozhodčí za nesprávné a neúplné vypisování zápisů o utkání.
 2. Na úseku práce s fotbalovou mládeží VV OFS schválil realizační tým mládežnických reprezentací OFS Uherské Hradiště ve složení Pavel Franěk (hlavní trenér), Radomír Vlk (trenér), Aleš Zlínský (trenér) a schválil finanční příspěvky na organizaci dvou mládežnických turnajů. Projednal rovněž záměr projektu „Kempy mládeže“ v roce 2014 a návrh změn v kompetencích členů STK ve vztahu k rozšíření komise mládeže.
 3. VV OFS se seznámil se zprávou hospodářské komise o výši doplatků vkladů do soutěží za podzim 2013 a stanovil termín úhrady do 31. 3. 2014. Dále se seznámil s návrhem první verze rozpočtu OFS na rok 2014, který předpokládá opět vyrovnané hospodaření.
 4. VV OFS schválil návrh na „Cenu dr. Jíry“ za OFS Uherské Hradiště pro rok 2014.
 5. VV OFS schválil smlouvu o spolupráci OFS s firmou J. D. Produkcion,s.r.o.  o vzájemné propagaci obou organizací při sportovních a jiných akcích.
 6. VV OFS projednal obsah programu aktivu zástupců fotbalových klubů, který se uskuteční 8. 3. 2014 od 9:00 hod. v Kunovicích (Panský dvůr). Součástí aktivu bude rovněž vyhlášení ankety „Křišťálová kopačka“.
 7. VV OFS se zabýval dvanácti FK, které neplní nařízení v Rozpisu soutěží 2013-2014 o povinnosti trenérů mužstev dospělých a dorostu hrající mistrovské soutěže, a to mít trenérskou licenci. Jedná se o nedodržení nařízení ve více jak ve 20 % utkání v soutěžním ročníku. Podrobnosti budou k dispozici na webových stránkách OFS.

 

Výkonný výbor OFS Uh. Hradiště

Komuniké č.11 VV OFS dne 14.1.2013

 1. VV OFS vzal na vědomí informaci předsedy KM o přípravě akcí komise mládeže OFS a trenérské rady OFS v příštím období.  Doškolení trenérů licence ,,C" se uskuteční 15.2. 2014,  halový turnaj o pohár předsedy KFS (U12 a U13) v Otrokovicích dne 15.3.2014 a turnaj Danone Cup v  Kunovicích 15.4. 2014. Bližší informace budou klubům zaslány.
 2. VV OFS projednal přípravu aktivu zástupců fotbalových klubů, který se uskuteční 8.3.2014 v Kunovicích (Panský dvůr). Na aktivu budou podány aktuální informace ze strany OFS i KFS Zlín.
 3. VV OFS na základě doporučení hospodářské komise OFS upřesnil náplň činnosti sekretariátu OFS, směrnici odměňování dobrovolných funkcionářů, smlouvy s externími pracovníky OFS a podnájemní smlouvu pro nájemníka v budově OFS.
 4. VV OFS vzal na vědomí zprávu hospodářské komise ve věci klubů, které  neuhradily ke dni 14.1.2014 vklady za období „Jaro 2013“. Jedná se o fotbalové kluby Částkov, Orel UB, Korytná, Jankovice, Boršice u Bl., Bystřice p/L., Slovácko „C“, Babice, Kudlovice, Přečkovice,  Popovice, Újezdec u Luh., Huštěnovice a Suchá Loz.
  VV OFS souhlasí s prodloužením termínu  úhrady do 31.1.2014 a doporučuje disciplinární komisi potrestat  FK, které neuhradí vklady do tohoto termínu odečtem bodů v probíhajícím soutěžním ročníku.
 5. OFS Uherské Hradiště byl pověřen,  aby navrhl na FAČR zasloužilého funkcionáře fotbalu na „Cenu Dr. Jíry“.  Jde o ocenění osob,   které  se svou aktivní celoživotní prací významně zasloužili o rozvoj fotbalu. Návrhy  mohou zaslat i fotbalové kluby, a to do 31.1.2014 na OFS Uh.Hradiště.  

 

Výkonný výbor OFS Uh. Hradiště

Komuniké č.10 VV OFS dne 26.11.2013

1. VV OFS vzal na vědomí informace předsedů odborných komisí o práci komisí ve II. pololetí 2013 a hlavních úkolech v nejbližším období.

 • Mezi hlavní úkoly KM patří úspěšné dokončení I. ročníku ČP OFS žáků, zvážení uskutečnění školení specifické i pro trenéry mládeže, resp. provádění reprezentačních mládežnických okresních výběrů z více klubů okresu, k tomu připraví i uspořádání halového turnaje žáků okresních výběrů.
 • STK připraví podrobné hodnocení současného rozdělení skupin OS a ZT a projedná tyto otázky na zimním aktivu zástupců FK. Následně stanoví alternativy soutěží v novém ročníku podle různého počtu družstev a počty utkání v jednotlivých skupinách tak, aby nebyla soutěž ve skupinách znehodnocena malým počtem utkání, podobně bude řešit i v dorosteneckých soutěžích.  
 • Členové DK absolvovali odborné svazové školení a rozšíří počet členů komise o zástupce z brodska. Okres UH je v poslední čtvrtině okresů co do počtu trestů v ČR, naopak počet trestů „za hrubé urážky“ jsou vyšší než v ostatních okresech kraje.

2. VV OFS vzal na vědomí plán akcí OFS v zimním období, které doporučily jednotlivé komise. Jedná se o zimním aktiv funkcionářů FK, halový turnaj žákovských výběrů okresu, školení rozhodčích OFS a doškolení trenérů licence „C“

3. OFS schválil termínovou listinu „Jaro 2014“ v alternativě, kterou ze dvou návrhů doporučila STK OFS.

4. V bodě různé výkonný výbor projednal stav úhrad vkladů a pokut za jaro 2013 a upozorňuje fotbalové kluby na termín, který byl stanoven na 15. 12. 2013. Zároveň doporučil DK řešit nesplnění tohoto termínu FK.
Upozorňuje rovněž ty fotbalové kluby, které nezaslaly žádosti (faklturu a doklady) o dotace do konce listopadu 2013, že tyto dotace z rozhodnutí FAČRu propadají.

Vzhledem k malému ohlasu obcí v okrese na výzvu k zaslání příspěvku na tisk brožury ke statistice fotbalových soutěží rozhodl VV OFS vrátit příspěvek těm obcím, které příspěvek zaslaly.  

 

                                                                                                            VV OFS Uherské Hradiště

Komuniké z VV OFS dne 29.10.2013

 1. VV OFS vzal na vědomí Rozbor hospodaření OFS za tři čtvrtletí roku 2013. Hospodaření je v souladu s plánem a předpokladem je vyrovnaný výsledek hospodaření ke konci roku.
 2. Členové VV ocennili přístup Komise mládeže OFS při přípravě Nultého ročníku Českého poháru žáků. VV OFS schválil penežité odměny pro všechny zúčastněné družstva žáků v tomto poháru. Odměny budou diferencovaně rozděleny podle počtu odehraných utkání.   
 3. VV OFS schválil příspěvky na organizaci Dne dívčího fotbalu na Slovácku,  mezinárodního ženského turnaje KAMENEX CUP a turnaje přípravek s účasti družstev z více okresů. Dále  schválil příspěvek kolektivu rozhodčích OFS Uh.Hradiště, kteří se zúčastní zimních meziokresních halových turnajů.
 4. Bylo předloženo aktuální vyúčtování vkladů a pokut za Jaro 2013. Do deseti dnů budou FK, kterých se to týká, zaslány výše doplatků (vklady a pokuty) a současně výzvy, aby tyto doplatky byly uhrazeny do 30.11.2013. Po tomto termínu budou FK, které nesplní tuto povinnost předány DK.
 5. VV OFS schválil návrh na vyřazení z evidence FAČR - SK Olšava, o.s. a FK Kunovice, a.s., které nemají registrované členy a nevykazující fotbalovou činnost.
 6. Dále se VV OFS seznámil s informací o připravovaném semináři organizačních a dalších pracovníků FK. Seminář má za cíl informovat v co nejširší míře o předpisech a jiných nařízeních českého fotbalu a zlepšit tak celkovou práci v klubech. Seminář se uskuteční v polovině ledna 2014.
 7. VV OFS doporučil vlastníkovi budovy, ve kterém sídlí sekretariát OFS, uzavření nájemní smlouvy na obsazení volné místnosti se sujektem, který má blízko sportovnímu prostředí. 

Komuniké z VV OFS dne 17.9.2013

1.      VV OFS dořešil a schválil složení komise rozhodčích a delegátů:  Pavel Bartoň, předseda, Josef Tomanec, místopředseda, Radim Doležal, kontrola zápisů o utkání, Ivan Šimon, obsazovací úsek rozhodčích a delegátů, Josef Dostálek, člen KR. Současně vzal na vědomí hlavní úkoly komise na příští období, které jsou zaměřena především na práci s mladými rozhodčími, na  nábor  nových, pravidelné proškolování, prověrky a hodnocení, odstraňování nedostatků v zápisech, účelnost delegování apod.

2.      Vzal na vědomí informace z komise mládeže, a to organizační zajištění účasti OFS na turnaji

             meziokresní soutěže Danone cup 2013  v Mladcové a návrh uspořádat „Nultý ročník

             okresního poháru žáků“ v ročníku 2013/14. Uložil STK a KM dořešit organizaci poháru.

3.      Schválil organizaci školení trenérů licence „C“,  které bude zahájeno 9.11.2013. Místo a další pokynybudou zveřejněny v ÚZ.

 

4.      V organizační části vzal na vědomí informace k zahájení rekonstrukce hřiště v Mařaticích, změny v poplatcích za přestupy a hostování, uložil předsedovi STK připravit návrh na provádění kontroly ID aktivních hráčů.  

Komuniké z VV OFS dne 2.7.2013

1. VV OFS vyhodnotil uskutečněné fyzické a písemné testy rozhodčích pro podzimní část soutěžního ročníku 2013-14. Nepřítomní rozhodčí budou mít možnost provést testy dodatečně. Náhradní termín bude uskutečněn do 20.7.2013. 

Výkonný výbor upozorňuje FK, že mají možnost vyslat své zástupce na školení tzv. oddílových rozhodčích. FK nahlásí zájemce nejpozději na losovacím aktivu. 

 2. VV OFS upřesnil změny a schválil základní textovou část v Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník  2013-14. Rozpis obdrží FK před zahájením podzimních mistrovských utkání.

3. VV OFS opětovně vyhodnotil situaci ve vyúčtování vkladů do soutěží za rok 2012. Výkonný výbor přijal následující usnesení:
Fotbalové kluby, které nebudou mít uhrazeny vklady do soutěží za rok 2012 v termínu do 11.7.2013,  předá výkonný výbor tyto FK disciplinární komisi OFSs doporučenímdisciplinárněpotrestat tyto kluby odpočtem 6-ti bodů při zahájení nového ročníku soutěží 2013-14.

K dnešnímu dni nemají vklady z roku 2012 uhrazeny FK:   Bánov, Březová, Huštěnovice, Korytná, Kudlovice, Mařatice, Medlovice, Nedachlebice, Ořechov, Strání, Stříbrnice, Sušice, Traplice, Velehrad, Záhorovice a 1.FC Slovácko.

 

Komuniké z VV OFS dne 20.8.2013

VV OFS se zabýval zahájením fotbalových soutěží, upozornil na velmi špatný stav hrací plochy Mařatice-Východ, včetně situace ve zpožďujícím se zasláním dotace Zelený trávník, ze které bude částečně plocha rekonstruována.  Projednal ohlasy na výzvu STK a návrh na rozšíření délky soutěží (počtu utkání) základních tříd. Většina klubů, které odpověděly na výzvu, souhlasí s rozšířením. Bude dořešeno v STK.

 

Projednal otázky v personálním obsazení v KRD a po diskuzi byl předložen návrh na předsedu komise. Navržená osoba dostala za úkol předložit seznam členů a současně zpracovat vizi k práci komise, rozhodčích, delegátů a obsazovacího úseku. Konečné rozhodnutí bude v příštím VV OFS.

 

V ekonomické části projednal VV OFS hospodaření OFS k 15. 8. 2013, které je v souladu s plánem. Výsledek předurčuje, že bude splněno usnesení VV OFS k dosažení vyrovnaného rozpočtu hospodaření v roce 2013. OFS obdržel druhou dotaci pro FK ve výši 439 350 Kč. V příštích dnech budou zaslány FK pokyny ke způsobu proplacení dotace.

 

V další části se VV OFS  seznámil  s  vyhlášeným  Programem IV-MŠMT pro rok 2014 - opravy a údržba sportovních zařízení. OFS upozorňuje, že žádosti i celkově tento program administruje ČUS (dříve ČSTV). OFS tímto upozorňuje všechny FK, že veškeré informace naleznou na stránkach FAČR.

Zabýval se rovněž malým ohlasem u obcí okresu UH na společnou výzvu DDK a OFS k zaslání příspěvku na tisk brožury ke statistice fotbalových soutěží a dalších informací o FK v jednotlivých obcích.

 

Projednal rovněž distribuci Soutěžních předpisů, Pravidel fotbalu a Rozpisu soutěží, které jsou již k dispozici na OFS.  

Adresa

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Partneři OFS

Najdete nás:

Reklama

Joomla templates by Joomlashine