Komuniké VV

Komuniké č.7 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 11.7.2017

Komuniké č.7 z Výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 11.7.2017

VV OFS schválil návrh spolupráce mezi OFS a Pivovarem Jarošov pro sezónu 2017/2018 a uložil předsedovi OFS smlouvu podepsat.

VV OFS upravil termínovou listinu a losovací čísla nového soutěžního ročníku, na doporučení STK schválil nový systém organizace soutěžního ročníku dle Rozpisu soutěží 2016/17 minimálně po dobu dvou soutěžních ročníků s následným vyhodnocením.

VV OFS schválil zařazení rozhodčích Zelený Martin a Vitásek Roman pro řízení krajských soutěží a schválil výjimku pro rozhodčí Tokoš Martin a Pindeš Jakub pro řízení soutěží OFS mužů.

VV OFS projednal nedostatky v zápisech o utkání podle čl. 16 RS ( povinnosti trenérů mít licencí „C“ ) a doporučil komisím sportovně technické a disciplinární řešit pořádkovými pokutami dle sazebníku čl.14 RS.

VV OFS vzal na vědomí plnění rozpočtu OFS k 30.6. a schválil II. změnu rozpočtu pro rok 2017.

VV OFS schválil poskytnout finanční příspěvek na mezinárodní dorostenecký turnaj „Memoriál Františka Jančáře“ pro TJ Sokol Újezdec-Těšov.

VV OFS se zabýval obsahem připravovaného Rozpisu soutěží 2017/2018 a uložil zaslat FK dva výtisky do zahájení nového soutěžního ročníku.

Komuniké č.6 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 13.6.2017

Komuniké č.6 z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dne 13.6.2017

 1. VV OFS stanovil termín losovacího aktivu na 13. 7. 2017 v 16:00 hod. na Panském dvoře v Kunovicích a uložil STK předložit na příští schůzi výkonného výboru návrh na způsob organizace soutěžního ročníku 2018/2019.
 2. VV OFS schválil termínovou listinu soutěžního ročníku 2017/2018.
 3. VV OFS se zabýval způsobem profinancování dotace Zlínského kraje na projekt „Tréninkové procesy mladých fotbalistů“. Současně uvolnil prostředky na spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu OFS.
 4. VV OFS vzal na vědomí informaci komise mládeže o uspořádání letního kempu žáků, který se uskuteční v Horním Němčí ve dnech 25. - 27. 8. 2017.
 5. VV OFS vzal na vědomí informaci z valné hromady Krajské organizace České unie sportu a zabýval se návrhem spolupráce mezi OFS a ČUS v okrese. Dále vzal na vědomí informaci z VV KFS Zlín.

Komuniké č.22 z 7. dubna 2015

 • VV OFS vzal na vědomí informaci předsedy STKo zahájení jarní části soutěžního ročníku 2014-15 a průběhu ČP OFS. Finále ČP se uskuteční 29.5.2014 na hřišti Širůch ve Starém Městě. Pověřil předsedu OFS jednáním s potenciálními sponzory.
 • VV OFS vzal na vědomí zajištění meziokresního turnaje talentované mládeže 22. 4. 2015 v Kroměříži a pověřil zajištěním okresní reprezentace členy komise mládeže Fraňka, Vlka a Gabriela.
 • VV OFS rozhodl o přípravě letního kempu talentované mládeže OFS, vytvořil pracovní skupinu ve složení Franěk, Vlk, Botek a Psotka a pověřil je zpracováním propozic kempu.   
 • VV OFS vzal na vědomí účetní uzávěrku za rok 2014 a odložil směrnici o odměnách funkcionářů a externích pracovníků po projednání hospodaření za I. čtvrtletí a nové verze rozpočtu na rok 2015.
 • VV OFS schválil nový Statut komise rozhodčích.
 • VV OFS zhodnotil průběh VH OFS, za neúčast na VH navrhl potrestat kluby podle RS čl.16, tab.2, bod 2.
 • VV OFS předal k projednání disciplinární komisi  kluby, které do termínu 7.4.2015 neuhradily pokuty za podzim 2014.  
 • VV OFS se seznámil s postupem zavádění tzv. Fotbalové revoluce, postup probíhá podle harmonogramu.
   

 

                                                                                        Výkonný výbor OFS
                                                                                        Uherské Hradiště

Komuniké č. 20 ze dne 20.1.2015

Komuniké z VV OFS Uherské Hradiště ze dne 20. 1. 2015

 • VV OFS vzal na vědomí informaci k předběžnému výsledku hospodaření za rok 2014 a schválil základní verzi rozpočtu na rok 2015.
 • VV OFS schválil programovou a organizační přípravu valné hromady OFS, která se uskuteční v pátek 6. 3. 2015 v Kunovicích (Panský dvůr) a doporučil vedle pravidelných bodů předložit valné hromadě ke schválení bod „ Nový návrh způsobu rozdělení dotací pro kluby“.
 • VV OFS schválil programovou a organizační přípravu aktivu k /R/evoluci ve fotbale. Aktiv se uskuteční bezprostředně po valné hromadě. Po diskuzi k tomuto bodu vzal na vědomí vydané zásady. I přes výhrady, které se ozývají z klubů je připraven přispět k úspěšnému zavedení těchto změn v okrese.
 • VV OFS vzal na vědomí organizační připravenost doškolovacího kurzu trenérů licence „C“, plán přednášek a obsazení lektory. Kurz se uskuteční v sobotu 7. 2. 2015 v restauraci Viktoria ve Starém Městě (areál Širůch). Současně vzal na vědomí plán jarní přípravy a turnajů okresního výběru žáků.
 • VV OFS schválil termínovou listinu pro jarní část soutěžního ročníku 2014-2015.
 • VV OFS doporučil předsedovi OFS svolat schůzku nové komise rozhodčích a připravit plán práce komise na nejbližší období.

 

 VV OFS Uherské Hradiště

Komuniké VV ze dne 2. 9. 2014

VV OFS zhodnotil práci komise rozhodčích za uplynulé období. Upozornil především na malý počet rozhodčích pro řízen utkání okresních soutěží a na některé další nedostatky.  Doporučil předsedovi komise doplnit komisi, připravit návrh na zajištění náboru nových rozhodčích a připravit návrh na zajištění okresního projektu MENTOR-TALENT.  
VV OFS vyslovil souhlas, aby poradenskou činnost pro TJ a SK okresu v otázce povinné transformace občanských sdružení na spolkyzajišťovala odborná firma. Provedení transformace obsahuje úpravu stanov dle nového OZ, zajištění nových čestných prohlášení členů statutárního orgánu, vypracování zápisu z řádné VH klubu, zápis do Spolkového rejstříku, souhlas vlastníka nemovitosti z registrací sídla spolku, výpis z katastru nemovitostí, kompletace a podání žádosti do Spolkového rejstříku vč. podkladů. TJ a SK naleznou prvotní informace na www.registracespolku.cz. V příštím období zajistí OFS potřebnou propagaci.
VV OFS vzal na vědomí informaci k setkání fotbalové veřejnosti s vedením FAČR, které se uskuteční ve čtvrtek 18.9.2014 v 17:00 hod. v KD v Sadech.  
VV OFS schválil rozpočet a organizační zajištění účasti žákovské reprezentace OFS na turnaji Danone Cup, který proběhne dne 24.9.2014 v Kateřinicích.
VV OFS projednal nabídku České pojišťovny na spolupráci a uložil komisi mládeže zpracovat návrh.

 

                                                                                                                        VV OFS Uherské Hradiště

Komuniké VV ze dne 1. 8. 2014

VV OFS schválil nominační  listinu rozhodčích pro podzimní část soutěžního ročníku 2014-2015 s připomínkami. Uložil komisi rozhodčích uskutečnit doplňovací testy pro rozhodčí, kteří se semináře nezúčastnili, především rozhodčí řídící utkání OP.

VV OFS zapracoval připomínky a schválil nový Rozpis soutěží OFS 2014-2015. Každý FK obdrží za poplatek dva výtisky. 

VV OFS vzal na vědomí návrh na vytvoření projektu Mentor-talent pro mladé začínající rozhodčí a rozhodl tento návrh rozpracovat.

VV OFS provedl částečné změny v komisi rozhodčích a v komisi disciplinární.

VV OFS se seznámil s vyhlášením Programu IV-MŠMT – Provoz a údržba sportovních zařízení na rok 2015 a vyzývá FK podat žádosti o neinvestiční dotaci do 4.9.2014 na ČUS okresu. Bližší podmínky jsou na stránkách FAČR. Současně se zabýval podporou OFS klubům, které nevedou podvojné účetnictví, které je podmínkou pro získání dotace.

VV OFS se seznámil se základní informací k problematice transformace Občanských sdružení na spolky, která je povinná pro TJ/SK, které jsou nyní občanskými sdruženími. Vzhledem k tomu, že celý proces je dosti komplikovaný bude OFS tuto transformaci průběžně sledovat a připraví metodickou pomoc.

                                                                                                          VV OFS Uherské Hradiště

Adresa OFS

Okresní fotbalový svaz
Uh. Hradiště

Růžová 436
686 01 Uh. Hradiště

Tel.: 603 977 677
Email: ofsuh@atlas.cz

IČ: 22880283

č.ú.: 2270332389/0800

Partneři OFS

Hledat

Najdete nás:

Reklama

Free business joomla templates