Volební valná hromada OFS UH – 2017

Volební Valná hromada OFS Uherské Hradiště proběhne dne 12. 1. 2017 od 16:00 hodin na Panském dvoře v Kunovicích.

Program:

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba předsedajícího Valné hromady
3. Volba sčitatelů a pracovních komisí Valné hromady
4. Zpráva mandátové komise
5. Návrh programu Valné hromady
6. Zpráva o stavu rozvoje fotbalu v okrese a o činnosti Výkonného výboru
7. Zpráva o hospodaření Svazu, návrh finanční částky na činnost Svazu a příspěvku členským klubům
8. Zpráva Revizní komise
9. Diskuze k předcházejícím bodům programu
10. Představení kandidátů na předsedu Svazu, členy Výkonného výboru a členy Revizní komise
11. Volby předsedy Svazu, členů Výkonného výboru a členů Revizní komise
12. Usnesení Valné hromady
13. Závěr Valné hromady

Několik upozornění k účasti na Valné hromadě:

 • Každý členský oddíl svazu má právo vyslat na Valnou hromadu jednoho delegáta.
 • Delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Asociace.
 • Delegáty Valné hromady jsou členové statutárních orgánů členských klubů podle odstavce 3 nebo jimi písemně zmocněné osoby, které jsou členy Asociace.
 • Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace.
 • Delegát je povinen při prezenci předložit delegační list (ke stažení na stránkách www.ofsuh.cz a také bude zaslán na korespondenční adresu klubu poštou).
 • Delegát je povinen na požádání u prezence prokázat svou totožnost dle Stanov OFS.
 • Sekretariát OFS vytvoří dle Veřejného rejstříku seznam statutárních zástupců a členů kontrolních orgánů klubu.
 • Dle tohoto seznamu bude kontrolována oprávněnost účasti Delegáta na Valné hromadě. V případě nesrovnalostí nemusí být vyslaná osoba na Valnou hromadu vpuštěna.
 • Pokud došlo v klubu ke změně, která ještě není zaregistrována ve Veřejném rejstříku, případně klub nemá ještě proveden zápis ve Veřejném rejstříku, je nutné před konáním Valné hromady doložit sekretariátu tyto změny (Stanovy klubu, Zápis z VH klubu, z kterého je zřejmé, kdo je v klubu zvolen za statutární či kontrolní orgán).
 • Jednání Valné hromady se bude řídit Jednacím řádem a Volebním řádem. Tyto řády jsou součástí Stanov OFS Uh. Hradiště a jsou ke stažení na stránkách www.ofsuh.cz.
 • Kluby mohou navrhovat kandidáty na Předsedu OFS, členy výkonného výboru a členy revizní komise dle Stanov OFS. Tzn. nejpozději 1 týden před Valnou hromadou na sekretariát OFS. Součástí návrhu musí být souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou a Výpis z rejstříku trestů či čestné prohlášení o bezúhonnosti kandidáta. Kandidatura musí být potvrzena příslušným orgánem navrhujícího klubu, který má právo dle Stanov klubu jej zastupovat.

 

Připojené dokumenty:

Delegační list

Návrh kandidáta na Předsedu OFS

Návrh kandidáta na člena VV

Návrh kandidáta na členy RK