Úřední zpráva č. 25

Úřední zpráva OFS UH č. 25 ze dne 31. ledna 2019

  1. Zprávy ze sekretariátu

VV OFS Uherské Hradiště svolává v souladu s čl. 14, bod 1. Stanov Okresního fotbalového svazu Uherské Hradiště řádnou valnou hromadu. VH se uskuteční na Panském dvoře v Kunovicích dne 14. 3. 2019 od 16:00. Prezence od 15:30. Program VH a delegační list jsou zveřejněny na úřední desce OFS (https://souteze.fotbal.cz/subjekty/official-board/331) a budou oddílům zaslány elektronicky.

Upozorňujeme členy FAČR na platbu členství na rok 2019. Při úhradě členských příspěvků je nutné platbu provést na číslo účtu 369000369/0800 vždy pod variabilním symbolem rodného čísla osoby, která je nebo se chce stát členem Fotbalové asociace České republiky. (Platí si jednotlivec sám)
V případě hromadné platby se jako variabilní symbol uvádí číslo, které je vygenerované pro tyto účely prostřednictvím Informačního systému Fotbalové asociace České republiky.

Výše příspěvku:
a) 100,- Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 18. rok věku nebo jsou mladší;
b) 100,- Kč u osob, které v roce, za nějž se členský příspěvek platí, dovršily 70. rok věku nebo jsou starší;
c) 200,- Kč u všech ostatních fyzických osob.

Platbu členství je nutno provést do 28. 2. 2019

Na webových stránkách OFS UH je v sekci adresář vyvěšen aktuální adresář oddílů. Prosíme organizační pracovníky jednotlivých klubů o kontrolu. V případě nesrovnalostí či doplnění toto zašlete na ofsuh@ofsuh.cz, případně rozhodciuh@centrum.cz.

Změna předsedy TJ Spartak Hluk – Zdeněk Horák
Změna jednatele TJ Vlčnov – Jakub Tománek
Obě změny aktualizovány v adresáři

Změna pojištění:
Úrazové pojištění členů sportovních spolků od 1. 2. 2019
Bližší informace na: https://www.facebook.com/OfsUhHradiste/photos/pcb.1730512463717537/1730512257050891/?type=3&theater

2. Zprávy STK

STK upozorňuje oddíly na dodržování ustanovení čl. 16 RS OFS Uherské Hradiště – oznamování přátelských utkání. Pořádání utkání oznámí jeho pořadatel emailem na: ofsuh@ofsuh.cz. V případě požadavku na rozhodčí, zašle požadavek na rozhodciuh@centrum.cz. Pořadatel utkání je povinen mít k dispozici papírový ZoU, který se vypisuje v případě zranění.

3. Zprávy KRD

Zimní seminář rozhodčích a delegátů se uskuteční dne 9. 3. 2019 od 8:00 ve Slováckém dvoře v Ostr. N. Vsi. Stávající R a D obdrží pozvánku elektronicky. KRD zve na tento seminář i další možné adepty na funkci rozhodčího. V případě zájmu kontaktujte pana Z. Vlčnovského telefonicky: 774 066 808 nebo na email: rozhodciuh@centrum.cz