Investiční dotace pro TJ a SK

OFS UH upozorňuje kluby na investiční dotace z Ministerstva školství pro rok 2020. Pravidla a podmínky této dotace viz. níže.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo na svých stránkách výzvu pro podání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531, Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ pro rok 2020.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3

Harmonogram výzvy:

Vyhlášení výzvy: 20. 09. 2019
Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 01. 10. 2019
Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace: 31. 10. 2019
Vyčerpání dotace max. do: 31. 12. 2020
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. 12. 2020
Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce max. do: 28. 02. 2021

Limit poskytnuté dotace:

a) minimálně: 4 mil. Kč
b) maximálně: 30 mil. Kč

Podíl vlastních zdrojů žadatele o dotaci:

Minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů akce. Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně 30 % přesně.