Podmínky pro použití dotace pro FK 2015

Příloha č.3

Podmínky použití dotace.  

K Vámi vystavené faktuře (příloha č.1) přiložte kopie dokladů či faktur
p o u z e  na sportovní, organizační a provozní činnost, a to :

  1. náklady na zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nájemné prostor související s obsahovým zaměřením programu,
  2. náklady na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru, avšak do maximální výše 25% z celkového objemu dotace.
  3. náklady na dopravu, ubytování, stravování, standardní úrazové pojištění osob, cestovní pojištění, cestovné, 
  4. náklady na delegované rozhodčí, delegáty, technický doprovod, organizátory, a to pouze dle reglementu soutěže (Rozpis soutěží),
  5. zkvalitnění stravy, odměny za sportovní činnost a poplatky za telekomunikační služby, ale pouze za předpokladu, že součet takto vynaložených nákladů nepřekročí 10% z celkového objemu dotace,
  6. mzdové náklady včetně povinných odvodů zaměstnavatele zaměstnanců NNO zajišťující sportovní, organizační i provozní činnost NNO,

nesmí být vystaveny na:

 1. úhradu pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (tj. nad 40tis. Kč, resp. 60 tis. Kč) včetně odpisové zátěže spojené s pořizovaným majetkem,
 2. úhradu úroků, mank, penále, srážek a dalších finančních postihů vč. bankovních poplatků a úhradu daňového zatížení,
 3. duplicitní úhradu stejných nákladů na činnosti dle registrovaných Stanov z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu,
 4. plnění jiným fyzickým nebo právnickým osobám nad rámec činností dle registrovaných Stanov,
 5. úhradu leasingu osobních automobilů, ale i jiného hmotného majetku,
 6. pořizování kancelářského či jiného nábytku bez ohledu na jeho jednotkovou pořizovací cenu,
 7. úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 8. úhradu výdajů na pohoštění, občerstvení a dary a jiné daňově neúčinné náklady (pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům sportovních akcí, soustředění a výcvikových táborů),
 9. mzdové náklady včetně odvodů zaměstnavatele a ostatní osobní náklady pro pracovníky nestátní neziskové organizace nad rámec činností dle registrovaných Stanov; nelze duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu,
 10. reklamní a propagační činnost;  za propagaci se považují i medaile, poháry, plakáty, bannery a jiné podobné reklamní nosiče, diplomy, odznaky, potisk dresů logy (nikoli tedy čísly a jmény) atp.,
 11. duplicitní pojištění sportovců, které je zajišťováno pojištěním ČOV (pouze sportovní svazy  ČUS),
 12. úhradu nákladů údržby sportovních i administrativních zařízení (travní semeno, vápno, barvy, malby, benzin, nafta apod.)
 13. pořizování techniky neinvestičního charakteru a opravy techniky.