Komuniké VV z 29.7.2015

Komuniké z VV OFS Uherské Hradiště dne 29. 7. 2015

VV OFS vzal na vědomí na základě Soutěžního řádu systém organizace soutěží po zavedení Fotbalové /R/evoluce. Řídící orgán soutěže je příslušný OFS, organizuje a řídí soutěže, stanovuje práva a povinnosti pro její účastníky,  vydává RS (§6 SŘ).  Řídící orgán soutěže může delegovat některé pravomoci STK. STK řídí soutěže dle SŘ a RS, navrhuje termínovou listinu,  dále navrhuje k projednání disciplinární přečiny s návrhem na uložení disciplinárního trestu kontumace utkání, vyloučení ze soutěže (§7 SŘ), uděluje pořádkové pokuty do výše 10.000,-Kč. DK v souladu se Stanovami  a Disciplinárním řádem rozhoduje v disciplinárním řízení.

VV OFS schválil administrátory pro STK, DK a KR. Úkolem administrátorů bude v rámci elektronického informačního systému práce se zápisy, kde jsou uvedeny nedostatky a problémy při utkáních.

VV OFS rozhodl, že Rozpis soutěží bude prozatím pouze na stránkách ofsuh.cz, nebude vydán tiskem a bude doplňován podle aktuálních informací a změn. S Fotbalovou /R/evolucí je spojeno několik změn, které se týkají konkrétně klubů o změnách budou FK informovány v ÚZ.

VV OFS uložil STK přijat dle potřeby v průběhu soutěžního ročníku  opatření s nařizováním

některých utkání na sobotu. Opatření vstoupí v platnost v případě nedostatečnáho počtu rozhodčích při obsazování utkání.

VV OFS vzal na vědomí informaci předsedy STK o připravenosti soutěžního ročníku 2015/16  a výsledky předkola ČP  OFS. Výsledky předkola ČP byly již schváleny dle IS v souladu se zavedenou Fotbalovou /R/evolucí. 

VV OFS vzal na vědomí informace předsedy HK, a to dopis o způsobu poukázání dotace pro kluby z Programu V – MŠMT a informaci o výši pokut FK za období JARO 2015. Stanovil termín pro uhrazení pokut do 10.8.2015.  Dopis k dotacím a výše pokut pro jednotlivé kluby  je stránkách ofsuh.cz.

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště