Pokyny k čerpání dotace 10 000,- Kč – Fotbalová (r)evoluce

 

Účelová dotace projektu „FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“ je určena pro potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže. Zdrojem této dotace jsou prostředky darované Českému olympijskému výboru (ČOV) ze strany loterijních společností, které ČOV dále dle odsouhlaseného klíče distribuuje sportovním subjektům, vesměs sportovním svazům. Okresní fotbalový svaz Uherské Hradiště obdržel celkem 690.000,- Kč, tj. 10.000,- Kč pro každý klub.

Upozorňujeme kluby, že pokyny, resp. podmínky a pravidla pro čerpání finančních prostředků nejsou nařízením OFS Uherské Hradiště, ale jsou dané nařízením FAČR a OFS je musí respektovat. I přes složitosti bude snahou OFS, aby všechny kluby okresu tuto dotaci získaly.   

 

I. Pro získání dotace si klub vybere ze dvou možností:

A/ Kluby vedoucí podvojné účetnictví
Dotaci zašle OFS přímo klubu na základě uzavřené smlouvy mezi FK a OFS. 

 1. V příloze č.1je návrh smlouvy (dále „Smlouva“) o poskytnutí účelové dotace projektu „FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE“. Na základě smlouvy bude poskytnuta dotace pro kluby, které vedou podvojné účetnictví.
 2. Klub smlouvu 2x vytiskne, vyplní, podepíše a oba tiskopisy zašle nesešité na OFS Uherské Hradiště. Touto smlouvou se klub zavazuje, že prostředky budou použity dle pokynů /viz níže bod II /.
 3. OFS vrátí jeden podepsaný tiskopis smlouvy klubu a zašle klubu dotaci ve výši 10.000,- Kč.
 4. Formulář vyúčtování v příloze č. 2 vyplní klub a zašle na OFS do 15. 12. 2015.

 
B/ Kluby vedoucí daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
Dotaci zašle OFS klubu na základě fakturace
(podobně jako u Programu V – MŠMT).

 1. V příloze č. 3 je vzor faktury, kterou klub vyplní a zašle na OFS Uherské Hradiště nejpozději do 15. 12. 2015.
 2. K faktuře klub přiloží kopie dokladů označené „Dotace FAČR loterie – F(R)E“
  (označení proveďte na originálu a překopírujte).
 3. Náklady na dokladech musí být minimálně na 10.000,- Kč (částka nad 10.000,- Kč jde do nákladů účetnictví klubu).
 4. OFS zašle klubu dotaci ve výši 10.000,- Kč po zaslání faktury a dokladů.

II. Pokyny pro čerpání finančních příspěvků:

Dotace nesmí být použita na:

 1. na podporu podnikání příjemce či osob s ním jakkoliv spojených,
 2. na úhrady vkladů do obchodních společností, pořizování cenných papírů či jiné finanční investice,
 3. na úhradu odměn členů statutárních a kontrolních orgánů příjemce.

Dotace je určena na:

 1. na úhradu nákladů tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně (lze pořídit prakticky cokoliv, co má nějakou prokazatelnou spojitost s mládeží, jinak není omezeno),
 2. u klubů, které nemají mládežnické mužstva pak na úhradu činností jakkoliv spojených s mládeží (náklady na příležitostné turnaje, přátelská utkání, fotbalové kempy, tréninky, nábory, soustředění, spolupráce se školami, nákupy sportovních potřeb atd.)

Pokud žádná z výše uvedených možností není možná, klub požádá OFS o konzultaci k řešení. Osobní konzultace budou vždy ve čtvrtek od 15. do 17. hodin na sekretariátu OFS Uherské Hradiště.

Ostatní podmínky:

 1. uznatelnými jsou pouze náklady vynaložené v roce 2015,
 2. příjemce je povinen na výzvu poskytovatele předložit prvotní doklady prokazující čerpání dotace,
 3. pokud klub nesplní povinnost vyčerpat dotaci nebo její část nejpozději do 15.12.2015, nebo jej použije v rozporu s těmito Pokyny,  nebude klubu dotace nebo část dotace zaslána.  

 

Výkonný výbor OFS Uherské Hradiště a Hospodářská komise OFS Uherské Hradiště

 

Přílohy:

Pokyny k dotaci

Vzor faktury

Smlouva o poskytnutí dotace (pouze pro kluby, ketré vedou podv. účetnictví a dotaci si budou samy administrovat)

Formulář vyúčtování účelové dotace z rozpočtu FAČR – F(R)E – klub (pouze pro kluby, ketré vedou podv. účetnictví a dotaci si budou samy administrovat)