Sdružený start družstev

1. Sdružený start hráčů lze uskutečnit za podmínek, že:

  1. se jedná o start hráčů nejvýše dvou klubů za jedno družstvo v mládežnické kategorii;
  2. členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev řídícímu orgánu soutěže a společně s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev;
  3. smlouva podle písmena b) bude předložena na tiskopise vydaném řídícím orgánem soutěže a bude podepsána statutárními zástupci obou členských klubů. Přílohou této smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, s tím, že seznam hráčů sdruženého startu družstev lze v průběhu ročníku měnit;
  4. smlouva o sdruženém startu družstev a seznam hráčů splňuje požadované náležitostí a je schválena řídící orgánem soutěže; schválení je účinné pouze pro soutěžní ročník, pro který byla žádost podána;
  5. termín podání žádosti o povolení sdruženého startu družstev a smlouvy o sdruženém startu družstev shoduje s termínem podání přihlášek do soutěží;
  6. hráč uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev neoprávněn startovat v družstvu klubu, pro který má sdružený start družstvo povolení;
  7. hráč,uvedený na seznamu hráčů sdruženého startu družstev není oprávněn startovat ve svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie,  pro kterou byl sdružený start družstev povolen, pokud takové družstvo mateřský klub má. Za ostatní družstva mateřského klubu je hráč oprávněn startovat, pokud splní ostatní podmínky dané tímto řádem;
  8. seznam hráčů sdruženého startu družstev nesmí obsahovat hráče, kteří jsou v klubu na hostování;

2. Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu družstev dle přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev.

Soubory ke sdruženému startu družstev (seznam hráčů, dohoda oddílů)