Komuniké z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště ze dne 7.2.2017

Komuniké z výkonného výboru OFS Uherské Hradiště ze dne 7.2.2017

  1. VV OFS schválil „Programový dokument VV OFS na období 2017-2021“ s konkrétní zodpovědností garantů za jednotlivé úseky. Dokument bude vyhodnocován min. jednou ročně ve výkonném výboru.
  2. VV OFS jmenoval do funkce předsedy komise rozhodčích pana Víta Ondráše a do funkce administrátora OFS pana Stanislava Travence.
  3. VV OFS schválil „Vnitřní ekonomický systém hospodaření OFS“, který obsahuje zásadní pravidla disponování s peněžními prostředky, pravidla nákupů zboží a služeb, pravidla o proplácení cestovních náhrad a pravidla odměňování. Současně uložil provést novou inventarizaci dlouhodobého majetku.
  4. VV OFS schválil „Rámcový rozpočet OFS na rok 2017“ s vyrovnanými výdaji a příjmy ve výši 709,0 tis. Kč.
  5. VV OFS se zabýval návrhy na udělení Ceny Václava Jíry a doporučil udělit cenu pro Pavla Žáka u příležitosti jeho životního jubilea.
  6. VV OFS prominul pokuty udělené minulým výkonným výborem za nesplnění povinnosti mít při všech utkáních mužů a dorostu kvalifikované trenéry. Současně nařizuje všem klubům nahlásit do zahájení jarní části soutěžního ročníku 2016-2017 trenéry s licencí „C“, resp. licencí vyšší u družstev mužů a dorostu. Nesplnění bude řešeno disciplinárně.
  7. VV OFS se seznámil s návrhem oboustranné spolupráce OFS a nově vzniklého Jarošovského pivovaru v oblasti propagace. Pro další dvoustranné jednání ustanovil komisi OFS.