Úřední zpráva č. 19

Úřední zpráva OFS Uh. Hradiště č. 19 ze dne 17. prosince 2020

1. Zprávy VV

• VV OFS UH v souladu s čl. 14 Stanov OFS UH svolává VVH OFS, která se uskuteční dne 14. ledna 2021 od 16:00 v PIK Panský dvůr Kunovice. Oznámení o svolání VVH je, v souladu se Stanovami OFS, vyvěšeno na Úřední desce OFS. Návrhy kandidátů na předsedu OFS, členy VV a členy RK může podat každý členský klub se sídlem v okrese UH. Návrhy musí obsahovat jména, podpisy dvou statutárních zástupců klubů a dále pak otisk razítka navrhovatele a splňovat další náležitosti dle čl. 16/2 Stanov OFS UH. Tyto návrhy musí být v souladu s čl. 16/2b Stanov OFS doručeny poštou nebo osobně do sídla OFS v termínu do 7. ledna 2021 16:00 hodin. V případě elektronického doručení (se zaručeným elektronickým podpisem) do 7. ledna 2021 23:59 na adresu ofsuh@ofsuh.cz.
Program VH a delegační list bude zaslán na oddíly elektronicky a bude vyvěšen na https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty.
Dle stanov FAČR a OFS vysílá delegáta na VH každý klub vedený v evidenci OFS UH (po jednom delegátovi) s hlasem rozhodujícím, který je statutárním zástupcem. Pokud se statutární zástupce nemůže VH zúčastnit, lze pověřit zástupce s písemným zmocněním oddílu. Delegáti musí být členy FAČR.

• od 18. 12. platí podle „PES“ (staronová) pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích.

Je možné použít následující pravidla:

tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit maximálně do 6 osob na jednom sportovišti,
Je zakázáno používat:
vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
vnitřní sportoviště;
musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem

• VV OFS UH přeje hráčům, funkcionářům, fotbalovým příznivcům, ale nejenom jim příjemné prožití Vánočních svátků a v této nelehké době i hodně zdraví štěstí, spokojenosti. Zároveň věří, že nastávající rok 2021 bude po všech stránkách lepší, než ten letošní.